KAMİL TÜRK HIRDAVAT NALBURİYE İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ “KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU” KAPSAMINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ 


Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz KAMİL TÜRK HIRDAVAT NALBURİYE İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(“KAMİL TÜRK HIRDAVAT” veya “ŞİRKET”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 


1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

Kamil Türk Hırdavat, olarak sizden elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür. 

Unvanı:Kamil Türk Hırdavat Nalburiye İnşaat Malzemeleri Pazarlama Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Ayyıldız Caddesi No:4 Karatay / Konya 

Telefon: 0332 345 01 01 

E-posta: bilgi@kamilturk.com.tr 


2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

 • Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz; 
 • Ziyaretçi görsel verisi: Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri; 
 • Diğer ziyaretçi verileri: Araç bilgileri, çalıştığı kurum ve unvanı; 


3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI; 

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir; 


 • Ziyaretçilerin takibinin yapılması 
 • Şirket’in güvenliğinin sağlanması 


Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. 


4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları başta olmak üzere Şirketimizin pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir. 


5.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

Kamil Türk Hırdavat’ ı ziyarete geldiğinizde, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. 


6.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

 • Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır; 
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 


7.HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ; 

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@kamilturk.com.tr mail adresine iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

Başvurunuza cevap verme işleminin Kamil Türk Hırdavat’ a ayrıca bir maliyeti olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 


Başvuru Formuna www.kamilturk.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.